Persondatapolitik og cookies

Vores oplysninger
IT & Kamera A/S
CVR.: 37473340
Priorparken 685, Brøndby 2605
Tlf: 50131350

Beskyttelse af dine personligoplysninger
Vi tager beskyttelsen af dine personoplysninger seriøst og ønskerderforat skabe en åbenhed og transparens omkring, hvordan vi indsamler, opbevarer og behandler dine personoplysninger. Derfor har vi udarbejdet denne persondatapolitik for, hvordan dine personoplysninger behandles og beskyttes.

Formål med behandlingen
Vores formål med indsamlingen af personoplysningerer at levere alarmsystemer og GPS-enheder, samt at kunne vedligeholde og opdatere disse, og servicere vores kunder med bl.a. hjælp til udtrækning af klip fra deres overvågningsvideoer.

Oplysninger, vi indsamler
Vi indsamler følgende oplysninger:
Navn, adresse, e-mailadresse, telefonnummer, betalingsmåde, ip-adresser, login-oplysninger, videoovervågning, tracking data fra GPS

Oplysninger, vi indsamler
Vi indsamler følgende oplysninger:
Navn, adresse, e-mailadresse, telefonnummer, betalingsmåde, ip-adresser, login-oplysninger, videoovervågning, tracking data fra GPS

Dataansvarlige
Det er virksomhedens dataansvarlige, der har ansvaret for, at dine personoplysninger bliver behandlet i henhold til gældende lovgivning vedrørende persondata.Vores dataansvarlige er:

Hvordan indsamler vi dine personoplysninger?
Vi indsamler dine personoplysninger, når du kontakter os med henblik på at få et tilbud på en ydelse. Når vi har leveret en ydelse,indsamler og opbevarer vi oplysninger om brugernavne, adgangskoder, ip-adresser, koder til elektroniske døre og adgang til kundernes enhed med deres tilladelse. Vi sikrer, at du altid afgiver dit udtrykkelige, eksplicitte samtykke til, at vi må behandle dine personoplysninger.
Vi indsamler også dine oplysninger, når du tilmelder dig vores nyhedsbrev på hjemmesiden. Vi sørger for at det er klart, at du tilmelder dig et nyhedsbrev og dermed giver dit udtrykkelige samtykke til indsamlingen af dine personoplysninger.

Hvordan opbevarer vi dine personoplysninger?
Dine personoplysninger lagres i krypterede mapper, som kræver adgangskode for at få adgang. Det er primært ejeren og teknikeren, der har adgang til disse.Alle vores kunders almindelige oplysninger, såsom navn, adresse, telefonnummer og e-mail er opbevaret i e-conomic regnskabsprogram.
Dine oplysninger lagres inden for EØS (Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde), men kan også overføres og anvendes i et land uden for EØS. Alle overførsler af dine personoplysninger udføres i overensstemmelse med gældende lovgivning. Overførsler til lande uden for EØS sker altid under sikring af de fornødne overførselsgarantier.Dette vil være tilfældet i forhold til bl.a. Microsoft og Google, som er lokaliseret i USA.

Hvem har adgang til dine personoplysninger?
Dine personoplysninger bliver delt med medarbejdere hos IT & Kamera, som har brug for at se dine oplysninger med henblik på udførelse af deres arbejdsopgaver. Dine personoplysninger bliver ikke delt med flere medarbejder, end hvad der er nødvendigt for at kunne levere enbestilt ydelsekorrekt til kunden.

IT & Kameraudleverer aldrig dine personoplysninger til tredjemand med henblik på markedsføring uden for vores egen virksomhed.Såfremt dine personoplysninger videregives til tredjemand, er det kun med henblik påleveringaf en ydelse.

Dine personoplysninger kan overladeseksterne samarbejdspartnere, der behandlinger dine oplysninger på vores vegne. Vi anvender eksterne samarbejdspartnere til bl.a. teknisk driftog bogholderi. Disse samarbejdspartnere er vores databehandlere og handler kun efter vores instruks.De må således ikke benytte oplysningernetil andet formål endden behandling, de udfører på vores vegne. De er underlagt fortrolighed omkring oplysningerne, og vi indgår skriftlige databehandleraftaler med dem alle.

Hvem har adgang til dine personoplysninger?
Dine personoplysninger bliver delt med medarbejdere hos IT & Kamera, som har brug for at se dine oplysninger med henblik på udførelse af deres arbejdsopgaver. Dine personoplysninger bliver ikke delt med flere medarbejder, end hvad der er nødvendigt for at kunne levere enbestilt ydelsekorrekt til kunden.

IT & Kameraudleverer aldrig dine personoplysninger til tredjemand med henblik på markedsføring uden for vores egen virksomhed.Såfremt dine personoplysninger videregives til tredjemand, er det kun med henblik påleveringaf en ydelse.

Dine personoplysninger kan overladeseksterne samarbejdspartnere, der behandlinger dine oplysninger på vores vegne. Vi anvender eksterne samarbejdspartnere til bl.a. teknisk driftog bogholderi. Disse samarbejdspartnere er vores databehandlere og handler kun efter vores instruks.De må således ikke benytte oplysningernetil andet formål endden behandling, de udfører på vores vegne. De er underlagt fortrolighed omkring oplysningerne, og vi indgår skriftlige databehandleraftaler med dem alle.

Vi benytter databehandlere, der er etableret i USA, herunder f.eks. Google og Microsoft. De fornødne garantier for overførsel af oplysninger til USA er sikret gennem databehandlerens certificering under EU-U.S. Privacy Shield, jf. persondataforordningens artikel 45. Såfremt vi benytter andre databehandlere etableret uden for EU end de nævnte, vil det altid ske under iagttagelse af gyldige overførselsgarantier.

Dine rettigheder som registreret
Som registreret, det vil sige en person, vi har registreret personoplysninger omkring, har du en række rettigheder.

Ret til indsigt
Du har ret til at anmode om indsigt i hvilke personoplysninger, vi behand ler om dig, samt oplysninger
omkring den eller de behandlinger, vi foretager.
 
Ret til berigtigelse
Du har ret til at anmode om at få urigtige oplysninger om dig rettet, samt ret til at få fuldstændiggjort
ufuldstændige personoplysninger (ajourføring).
 
Ret til sletning
Du har til enhver til ret til at få dine personoplysninger slettet, undtagen i en række nærmere angivne
situationer:
 • Hvis behandlingen er nødvendig for at udøve vores ret til ytrings og informationsfrihed
 • Hvis vores fortsatte behandling er
 • nødvendig for at overholde en retlig forpligtelse
 • Hvis vores fortsatte behandling er nødvendig af hensyn til arkivformål i samfundets interesse eller
 • videnskabelige eller historiske forskningseller statistiske formål
 • Hvis vores fortsatte behandling er nødvendig for, at et retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares
Ret til begrænsning af behandling
Du har ret til at anmode om begrænsning af behandlingen af dine personoplysninger i følgende tilfælde:
 • Du bestrider rigtigheden af personoplysnin
 • gerne
 • Hvis vi behandler oplysningerne ulovligt, og du modsætter dig sletning af oplysningerne
 • Hvis vi ikke længere har brug for personoplysningerne til behandling, men de er nødvendige for, at
 • et retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares
 • Du har gjort indsigelse mod behandlingen
Ret til dataportabilitet
Du har ret til at få sendt en kopi af de personoplysninger du har givet os, på en struktureret og almindelig
måde samt i et  askinlæsbart format til enten dig eller en anden dataansvarlig, såfremt vores behandling af dine oplysninger foretages automatisk og er baseret på samtykke eller er nødvendig for at opfylde en kontrakt.
Ret til indsigelse
Du har til enhver ti d
ret til at gøre indsigelse mod en ellers lovlig behandling af dine person oplysninger, såfremt vi behandler personoplysninger på et af følgende grundlag:
 • Behandlingen er nødvendig af hensyn til udførelse af en opgave i samfundets interesser eller henhører under offentlig myndighedsudøvelse
 • Behandlingen er nødvendig for, at vi ka n forfølge legitime interesser
Ret til ikke at være genstand for en afgørelse, der alene er baseret på automatisk behandling, herunder
profilering
Du har ret til ikke at blive underlagt en afgørelse, der alene er baseret på automatisk behandling, som har retsvirkning eller på tilsvarende vis betydeligt påvirker dig.
Hvordan udøver du dine rettigheder?
Du kan anmode om udnyttelse af en eller flere af ovenstående rettigheder ved at benytte denne formular.Vi behandler din anmodning uden unødig forsinkelse og senest en måned efter modtagelsen.
Gyldigt retsgrundlag for behandlingen
Vores behandling af dine personoplysninger sker med hjemmel i persondataforordningens artikel6, litra a vedrørende samtykke, og artikel 6, litra b, vedrørende opfyldelse af en kontrakt. Det vil sige, at vi altid indhenter et gyldigt samtykke eller har en gyldig kontrakt for, at vi kan indsamle, opbevare og behandle dine personoplysninger.
Sletning af dine personoplysninger
Vi sletter dine personoplysninger, når vi ikke længere har brug for dem og senest 5år efter, din ydelse ophører hos os. Oplysninger kan gemmes i længere tid, såfremt vi har et legitimt behov for dem, f.eks. hvis det er nødvendigt for, at vi kan opfylde et lovkrav.
Klagemulighed
Hvis du mener, at vi behandlerdine personoplysninger på en ukorrekt eller ulovlig måde, kan du kontakte vores dataansvarlige. Vi gør altid vores bedste for, at du føler dig tryg ved at overlade dine personoplysninger til os. Du har også mulighed for at klage til Datatilsynet.
Ændringer
Der kan løbende være behov for, at vi opdaterer vores persondatapolitik. Du vil altid kunne finde vores nyeste udgave på hjemmesiden.
Sikkerhed
Vi sørger for løbende at gennemføre passende tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger for at forhindre, at dine personoplysninger hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes, ændres eller forringes samt mod, at de kommer til uvedkommendes kendskab eller misbruges.
Cookies
Cookies er små tekstfiler, som kan bruges af websteder til at gøre brugeroplevelsen mere effektiv.
 
Vi benytter cookies til at tilpasse vores indhold dine ønsker, gemme dine præference og til atanalysere vores trafik.
 
Ifølge lovgivning må vi gemme cookies på din enhed, hvis de er strengt nødvendige for at sikre levering af den tjene, du udtrykkeligt har anmodet om at bruge. Hvis vi ønsker at anvende andre cookies, skal vi indhente dit samtykke.
 
Vi anmoder om din tilladelse til at anvende cookies, når du besøger hjemmesiden. Der vil være en synlig cookie-boks, som du skal trykke ”ok” i, såfremt du tillader vores indsamling af cookies.
 
Vi videregiver ikke dine oplysninger til tredjemand.
 
Du kan til enhver til slette cookies. Se hvordan her.
 
Vi benytter også Google Analytics for at indsamle statistik fra brugere på vores webside. Det kan slås fra her.